Hungary
Bernadett Horvath Hungary
Bernadett HorvathHungary
Poland
Adrian DUSZAK Poland - TEQnical Warsaw Academy
Adrian DUSZAKPoland TEQnical Warsaw Academy
Poland
Bartosz JANUSZEWSKI Poland
Bartosz JANUSZEWSKIPoland
Poland
Krystian MICHALCZYK Poland - Podkowa Teqball Club
Krystian MICHALCZYKPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Kacper OTOCZYNSKI Poland - Podkowa Teqball Club
Kacper OTOCZYNSKIPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Patryk KAMINSKI Poland - Podkowa Teqball Club
Patryk KAMINSKIPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Karol ZIOLKOWSKI Poland
Karol ZIOLKOWSKIPoland
Poland
Karol POLESIAK Poland - Warszawski TEQ Club
Karol POLESIAKPoland Warszawski TEQ Club
Poland
Bartlomiej FRANCZUK Poland - TEQnical Warsaw Academy
Bartlomiej FRANCZUKPoland TEQnical Warsaw Academy
Poland
Konrad NOWICKI Poland - TEQnical Warsaw Academy
Konrad NOWICKIPoland TEQnical Warsaw Academy
Poland
Alan GALECKI Poland - Podkowa Teqball Club
Alan GALECKIPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Bartlomiej GOLASIEWICZ Poland
Bartlomiej GOLASIEWICZPoland
Poland
Grzegorz STASKIEWICZ Poland
Grzegorz STASKIEWICZPoland
Poland
Franciszek MRZYGLOD Poland - Podkowa Teqball Club
Franciszek MRZYGLODPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Konrad TARKOWSKI Poland - AZS UMCS Lublin
Konrad TARKOWSKIPoland AZS UMCS Lublin
Poland
Jan OCHEDALSKI Poland - Podkowa Teqball Club
Jan OCHEDALSKIPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Piotr CYGAN Poland - Podkowa Teqball Club
Piotr CYGANPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Przemyslaw Kacper Mistrzak Poland - Teqball Szczecin
Przemyslaw Kacper MistrzakPoland Teqball Szczecin
Poland
Kacper SKARZYNSKI Poland - Podkowa Teqball Club
Kacper SKARZYNSKIPoland Podkowa Teqball Club
Poland
Franciszek TUSINSKI Poland - Podkowa Teqball Club
Franciszek TUSINSKIPoland Podkowa Teqball Club