Armenia

Teqball Federation of Armenia was established on 20th of June 2019. Our goal is to develop the sport in Armenia. If you want to establish a club or become a player please contact us.

 

Հայաստանի թեքբոլի ֆեդերացիան հիմնադրվել է 2019թ.-ի հունիսի 20-ին: Մեր նպատակն է Հայաստանում զարգացնել մարզաձևտ: Եթե դուք ուզում եք հիմնել ակումբ կամ դառնալ խաղացող, խնդրում եմ կապվեք մեզ հետ:

Contact Armenia